สำนักงานปลัด

นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นายพัชรพงษ์ ศรีรอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวลำดวน ชูรัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสุจิตรา ศรีพนม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางระวีวรรณ ศรเผือก

นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

พันจ่าเอกถนัด โนนสมบัติ

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป/พนักงานจ้างเหมา

นางสาวยุพดี เจริญบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-ว่าง-

พนักงานจ้างภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ)

นางสาวนาตยา เสนาพรม

พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)

นายสังเวียน เต้าทอง

พนักงานจ้างเหมา(นักการภารโรง)

นางสาวมณีวัน เวฬุวนาธร

พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน)

นายคณาพงษ์ จูมพิลา

พนักงานจ้างเหมา(ขับรถบรรทุกน้ำ)

นายศุปชัย อุปชัย

พนักงานจ้างเหมา(ประจำรถบรรทุกน้ำ)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ