กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นายมงคล ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวอารยา ตาพล

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

พนักงานส่วนตำบล บุคลากรทางการศึกษา(ครู)

- ว่าง -

ครู

นางยุภาริน ไชยรักษ์

ครู คศ 2

นางสาวปรางทอง ไชยรักษ์

ครู คศ 2

นางสาวพิไลวรรณ มูลสาร

ครู คศ 2

นางสุมาลี โพธาราม

ครู คศ 2

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวอาภิราณี ผิวแดง

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวสุวรรณา พรหมวงศ์

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางจันทานัน มูลสาร

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางรัชนี นามวิเศษ

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

นางสาวขวัญหทัย โต๊ะยา

พนักงานจ้างเหมา(ช่วยงานกองการศึกษาฯ)

นางสาวเขมิกา เวฬุวนาธร

พนักงานจ้างเหมา (ศพด.วัดสิงห์ทองบ้านนาสะไมย์)

นางสาวสาลิกา เวฬุวนารักษ์

พนักงานจ้างเหมา (ศพด.บ้านผือฮีนาลานาจาน)

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ