วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติครม.ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง สภาพการณ์ที่เราปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต

พัฒนาตำบลทุกภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นการพัฒนา ”คน” ให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประสานการเรียนรู้สู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และครบวงจร

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (ต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ส่งเสริมสร้างคนให้มีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมเศรษฐกิจ การผลิตสินค้า และบริการ
 3. สรรค์สร้างโครงสร้าง ผังเมืองยโสธร และสิ่งแวดล้อม
 4. สร้างค่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วม

 

เป้าประสงค์ (Goal)

     เป้าประสงค์ หมายถึง การระบุสภาพที่ต้องการให้สำเร็จ (การดำเนินการ เพื่อให้เกิดอะไร ถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์หรือภาพความสำเร็จของวิสัยทัศน์)

 1. จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์และสื่อทางการศึกษา ปรับปรุงสถานศึกษา จัดหาอาหารเสริมให้แก่เด็กนักเรียน
 2. สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
 3. ให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหาร การดูแลสุขภาพ และจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย
 4. ฟื้นฟูประเพณีที่ดีงาม ร่วมกิจกรรมศาสนา และส่งเสริมการนำความรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
 5. ฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปัญหา การจัดทำแผนพัฒนา การร่วมลงมือปฏิบัติ
 6. สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
 7. ร่วมปฏิบัติการต่อต้านการค้าและการเสพยาเสพติด และสนับสนุนการฟื้นฟูผู้เสพยา
 8. จัดอบรมให้ความรู้ บทบาทหน้าที่ การพัฒนาบุคลิกภาพ การเป็นผู้นำและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร ทำให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ