หัวหน้าส่วนราชการ

นางงามพิศ วงษ์สามารถ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 08621967134

นางปวรรัตน์ จันทะโยธา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 0973359238

นายศักดิ์ชัย โกยรัมย์

หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ 0894947858

นางผ่องศรี คลังทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 0898458824

นายมงคล ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0848251116

นายอารัญ ศรีวิเศษ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0806237204

นางสาวลำพูน เดชกล้า

นักวิชาการสุขาภิบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 0970701023

นางระวีวรรณ ศรเผือก

นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 0884765755

นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 0915285481

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ